ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 48/29.06.2015г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№568

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг от Община Луковит с цел реализация на проект: "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В ГРАД ЛУКОВИТ по Процедура на ОП "Околна среда 2007 - 2013" BG161PO005/10/1.11/02/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с население с над 10 000 е. ж.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗПФ и във връзка с чл.13 и чл.17 от ЗОД, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Община Луковит да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е. ж. и в населени места с под 2 000 е. ж., попадащи в градски агломерационни ареали", схема BG161РО005/10/1.11/02/16, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга - 1 300 000 (Един милион и триста хиляди) лв.;
 • Валута на дълга - лева
 • Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване:

- Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

 • Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-С047/24.09.2012
 • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,328 %,
 • Други такси,наказателни лихви,неустойкии разноски съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

•Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху вземанията на Община Луковит, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ №DIR-51011116-С047/24.09.2012г,сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Луковит да подготви искането за кредит, да го подаде във ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1

 

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№569

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен общински дълг от Община Луковит с цел реализиране на проект- „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците-Регион Луковит" по Оперативна програма "Околна Среда" ОС2.

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 39 от ЗПФ и във връзка с чл.13 и чл. 17 от ЗОД, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Община Луковит да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците-Регион Луковит", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", приоритетна ос 2, схема BG116РО005/10/2.10/07/22, при следните основни параметри:

 • Максимален размер на дълга - 1 500 000 (Единмилион и петстотин хиляди) ;
 • Валута на дълга - лева
 • Вид на дълга - краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 • Условия за погасяване;

-    Срок на погасяване - до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-    Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ     № DIR 5112122-С001/11.07.2012 г.;

•   Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,328 %,

Други  такси,  наказателни лихви,  неустойки и  разноски -съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:

-     Учредяване на залог върху вземанията на Община Луковит, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № DIR5112122-С001/11.07.2012 г., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, и

-     Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Луковит да подготви искането за кредит, да го подаде във ФОМСБ - ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№570

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост    находящ се вгр.Луковит                                                                                    

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС -  Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

 1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя - с начин на трайно ползване лозе и площ от 13.189 дка., кадастрален номер44327.329.73 по КККР на гр.Луковит, м.“Мушат“чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. Данъчната оценка на имота е в размер на 3 857.78 лв.

2. Приема пазарна оценка в размер на 11 050,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№571

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост    находящ се вс.Бежаново                                                                                     

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

 1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя - с начин на трайно ползване ливада и площ от 5.069 дка., кадастрален номер057011, м.“Катунешка бара“ по плана за земеразделяне на с.Бежаново чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. Данъчната оценка на имота е в размер на 82.00 лв.

2. Приема пазарна оценка в размер на 2500,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№573

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – общинска собственост    находящ се вс. Дерманци                                                                                       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

 1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя - с начин на трайно ползване друга селскостопанска територия и площ от 1.245 дка., кадастрален номер078029, м.“Атанасовското“ по плана за земеразделяне на с.Дерманци чрез публично оповестен конкурс. Данъчната оценка на имота е в размер на 2390,40 лв.

2. Приема  изготвена пазарна оценка в размер на 4780,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№572

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - общинска собственост    находящ се вс.Карлуково                                                                                    

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

 1. Актуализира Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2015г – 31.12.2015 г., като включва цената в очаквани приходи от продажба на имоти – общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Урегулиран поземлен имот с площ от 750 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ в кв.82 по плана на с.Карлуково чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. Данъчната оценка на имота е в размер на 2547,80 лв.

2. Приема  изготвена пазарна оценка в размер на 5625,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№574

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост    находящ се вс.Торос                                                                                            

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА,   Общински съвет Луковит взе следното решение:

Отхвърля внесената за разглеждане пазарна оценка в размер на 3072,00 от Диляна Павлова Василева за поземлен имот с кад.496 в кв.46 по плана на с.Торос, община Луковит.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№575

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

Относно: Предоставяне за управление на Асоциацията по ВиК-Ловеч изградена канализационна мрежа и рехабилитирана водопроводна мрежа в град Луковит

На основание на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.19, ал. 1, т.4, б.„б", чл.198о, ал. 4 от Закона за водите и §30 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

 1. Общински съвет Луковит дава съгласието си изградената и въведена в експлоатация нова канализационна мрежа и рехабилитирана съществуваща водопроводна мрежа в границите на регулацията на гр.Луковит да бъде предоставена за управление на Асоциацията по ВиК Ловеч, за възлагане на дейностите по стопанисването, поддържането и експлоатацията й на „Водоснабдяване и канализация“ АД гр.Ловеч, както следва:

-       „Профил 114 до заустване в Гл.колектор I“ с Разрешение за ползване № ДК-07-Л-29/12.10.2011г. на РДНСК-Северозападен район-Ловеч включващ:

 • канализационна мрежа - 577л.м., от които 24,5 л.м. отливен канал
 • сградни канализационни отклонения (СКО)- 26 бр.
 • улични оттоци - 23 бр.;
 • големи улични оттоци- 1 бр;
 • дъждопреливник - 1 бр.

- „Колектор II от РШ1 до РШ17-Градска канализация Луковит“ с разрешение за ползване № ДК-07-СЗР-8/01.02.2012г. на РДНСК-Северозападен район-Ловеч включващ:

 • дренаж от бетонови тръби - 785л.м.
 • канализационна мрежа – 1239 л.м.
 • сградни канализационни отклонения (СКО)- 85 бр.;
 • улични оттоци- 47 бр.;
  • големи улични оттоци- 2 бр;
  • дъждопреливник - 1 бр.

3.“Разделна канализация в гл.Луковит-Гл. колектор І. Битов колектор от РШ34(съществуваща) до т.14(РШ22) и битов и дъждовен колектор от т.14 до т.1(РШ1)»;Етап ЬБитов колектор от РШ34(съществуваща) до РШ23+21,5м. (т.14)» с Разрешение за ползване №77-05-77/06.01.2015г. на ДНСК включващ:

 • канализационна мрежа - 775л.м.,
 • ревизионни шахти- 19 бр.
  • сградни канализационни отклонения (СКО) с обща дължина 168л.м.;
 1. "Изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в границите на регулацията на град Луковит» (в обхвата на „ Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Луковит") с Разрешение за ползване №СТ-05-688/20.05.2015г. на ДНСК-София включващ:
 • Битова канализация (смесена) - 12 060, 06 л.м.;
 • 761бр. сградни канализационни отклонения (СКО) с обща дължина 6 859 л.м.;
 • Дъждовна канализация -6 195,00 л.м.;
 • 332 бр. улични оттоци;
 • 2 бр. дъждопреливници
 • Водопроводна мрежа - 10 837, 31 л.м.

•  683 бр. сградни водопроводни отклонения (СВО) и 52 бр. връзки със съществуващата водопроводна мрежа с обща дължина 5 809 л.м.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                 /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№576

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

Относно: Кандидатстване за безвъзмездно финансиране от ПУДООС за обект „ Главен колектор I от канализационната мрежа на гр.Луковит- разделна канализация "

На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА  ОбС Луковит взе следното решение:

 1. ОбС Луковит подкрепя предложението на Кмета на Общината за кандидатстване пред ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) за безвъзмездно финансиране на обект „Главен колектор I от канализационната мрежа на гр.Луковит- разделна канализация".
 2. Предвид социално-икономическата значимост на проекта за подобряване на екологичната обстановка на територията на гр.Луковит, изградената и въведена в експлоатация ГПСОВ Луковит, Гл. колектори III, IV и V и второстепенна градска канализационна мрежа, дава положително становище по проекта и го определя като приоритетен за изпълнение от Общината през 2015/2016г.
 3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимото за внасяне на изискващите се документи в ПУДООС за безвъзмездно финансиране на обект „Главен колектор I от канализационната мрежа на гр.Луковит- разделна канализация".

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                 /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№577

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землището на гр.Луковит

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.4 и 14, ал.1 от ЗОС, чл.79 и чл.91 от НРПУРОИ, ОбС Луковит дава съгласие да се отдадат под аренда имоти – частна общинска собственост – земеделски земи, като:

1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-   да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители -животновъди, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

-   да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-   да нямат задължения към община Луковит;

-   не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1.Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане съгласно базисните наемни цени по НРПУРОИ.

 1. 2.Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължат не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;
 2. 3.Земеделските земи да се предоставят за обслужване на животновъдното стопанство на участника и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора.
 3. 4.Срок на договора - 7 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година.

2.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

2.5.1. Представяне на участника/на неговото стопанство и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, представени по вид и стойност за всяка отделна година.

 1. 5.2.Участникът може да кандидатства за площи, съответстващи на инвестиционното предложение и представената програма за развитие на стопанството.
 2. 5.3.Участниците могат да кандидатстват за площи в съответното землище, в което са регистрирани или извършват основната си дейност.

2.6. Участниците имат право да додават предложения за арендуване на земеделски земи, съответстващи по площ на инвестиционното предложение, с което кандидатстват, като всяка животинска единица от инвестиционното предложение дава право на 5 дка земеделска земя.

3.       Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

3.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 40%;

3.2. Други конкурсни условия с относителна тежест до 60 %, както следва:

3.2.1.Развивана дейност и съществуващо стопанство - до 30 точки

3.2.2. Инвестиционен проект за развитие на стопанството - до 30 точки;

3.2.3 Млад фермер — до 20 точки

3.2.4 Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 20 точки;

 1. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.
 2. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи/размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                     /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                         /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№578

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14. ал. 1 от ЗОС. чл. 79 и чл.91 от НРПУРОИ на ОбС-Луковит, ОбС Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделската земя от общински поземлен фонд с НТП - ниви, за които няма заявен интерес след обявяване на конкурс за предоставяне за обслужване на животновъдни стопанства, като:

1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители:

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит.

2.  Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1.Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане съгласно базисните наемни цени по НРПУРОИ.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора;

Срок на договора - 6 години;

3.      Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс:

3.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

3.2. Инвестиционен проект - до 40 точки;

Общ сбор 100 точки

4.    Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                                                                                       /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                 /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№579

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи посредством публично оповестен конкурс в землището на гр.Луковит.

На основание чл. 21, ал.1. т.8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдадат земеделски земи, като:

 1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-    да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители, които да бъдат регистрирани или да извършват основната си дейност на територията на Община Луковит;

-    да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-    да нямат задължения към община Луковит;

-    да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

 1. Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:
 2. 1.Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане съгласно базисните наемни цени по НРПУРОИ
 3. 2.Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължат не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година - при подписване на договора;

2.3.Земеделските земи да се предоставят за създаване на стопанства за
зеленчукопроизводство на регистрирани земеделски производители и да се ползват по това предназначение за целия срок на договора;

2.4.Срок на договора - 7 стопански години, считано от стопанската 2015/2016 година.

2.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

 1. 5.1.Представяне на участника и на инвестиционен план за неговото развитие за срока на договора, предоставени по вид и стойност за всяка отделна година.
 2. 5.2.Участникът може да кандидатства за площи, съответстващи на инвестиционното предложение и представената програма за развитие на стопанството.
 3. 5.3.Участниците могат да кандидатстват за площи в съответното землище, в което са регистрирани или извършват основната си дейност.

3.Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс:

3.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 40%;

3.2. Други конкурсни условия с относителна тежест до 60 %, както следва:

          3.2.1.Инвестиционен проект за развитие на стопанството - до 60 точки;

          3.2.2. Млад фермер - до 20 точки

3.2.3. Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 20 точки;

 1. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.
 2. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие исключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                                                                                       /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                 /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№580

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Отдаване под аренда на имоти частна общинска собственост - земеделски земи с начин на трайно ползване - лозе, овощна градина, трайни насаждения посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 и 14 ал 1 от ЗОС. чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ на ОбС-Луковит, Общински съвет град Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.

1. Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

- да са физически или юридически лица и регистрирани като земеделски производители

- да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.      Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

 1. 1Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане съгласно базисните наемни цени по НРПУРОИ
 2. 2Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанската година се дължат не по-късно от първият работен ден след изтичане на съответната стопанска година 1-ви (първи) октомври, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

Земеделските земи да се предоставят за ползване съобразно своето предназначение за целия срок на договора; Срок на договора - 6 години;

 1. Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на участниците в публично оповестения конкурс:

3.1. Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 60 точки;

3.2. Инвестиционен проект - до 40 точки;

Общ сбор 100 точки

4.    Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                                                                                       /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                 /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ ЛУКОВИТ

№581

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2014-2015 г.

На основание чл. 74, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37 и чл. 37о от ЗСПЗЗ,  Общинския съвет взе следното решение

 1. Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване под наем пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 2. Определя списък с имотите, размера, местоположението и цена на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за 2015 г. - приложение № 1, представляващ настоящото решение.
 3. Приема годишен план за паша за стопанската 2014/2015 година, който съдържа: размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на територията на съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на територията на общината и задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата за стопанската 2014/2015 година.
 4. Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за една животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за една животинска единица в имоти от осма до десета категория.
 5. Определя годишна наемна цена за общинските пасища, мери и ливади в размер на 2 (два) лева за дка.
 6. Дава съгласие при подадени заявления от правоимащи животновъди, да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, за индивидуално ползване на имотите от приложение № 1, съобразно броя и вида на регистрираните от тях пасищни животни. При разпределението да се отчита наличието на притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.
 7. Дава съгласие въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключва договори за наем с минимален срок на действие 5 стопански години, считано от стопанската 2014/2015 г.
 8. Дава съгласие при наличие на останали свободни пасища след извършеното разпределение, да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под наем първо само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, а в последствие на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
 9. Определя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в размер на 2,00 лв. на декар.
 10. Договорите по т. 9, сключени през календарната 2015 г. със срок една стопанска година са валидни за 2015/2016 г.
 11. Упълномощава Кмета на община Луковит да извърши всички последващи от решението действия.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                                                                                       /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                                  Направил преписа:                                                                                                          /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

№582

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост    находящи се вс.Торос                                                                                            

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС  Луковит,  Общински съвет - гр. Луковит взе следното решение:

 1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на:

-  Земеделска земя - с начин на трайно ползване друга селскостопанска категория и площ от 6,104 дка., кад.№162016, м.“Ценов геран“  по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчната оценка на имота е в размер на 1031,90 лв.

-   Земеделска земя - с начин на трайно ползване друга селскостопанска категория и площ от 9,567 дка., кад.№174029, м.“Полето“  по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчната оценка на имота е в размер на 9567,00 лв.

 1. Приемаизготвена пазарна оценка в размер на :

- 12208,00 лв. за  Земеделска земя - с начин на трайно ползване друга селскостопанска категория и площ от 6,104 дка., кад.№162016, м.“Ценов геран“  по плана за земеразделяне на с.Торос.

- 19134,00 лв. за  Земеделска земя - с начин на трайно ползване друга селскостопанска категория и площ от 9,567 дка., кад.№174029, м.“Полето“  по плана за земеразделяне на с.Торос. Данъчната оценка на имота е в размер на 9567,00 лв.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                            

/КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                      /инж.Б.Георгиева/

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

№583

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Актуализация списъка на средищните училища на територията на община Луковит за 2016 г.

На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.20 от ЗМСМА, §6в от Допълнителните разпоредби на ЗНП, в съответствие с разпоредбата на чл.26 ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗНП, Общински съвет Луковит приема актуализация на   Списъка на средищните училища на територията на община Луковит за учебната 2015/2016 година, както следва :

-   СОУ " Алеко Константинов" гр. Луковит,

                 -    ОУ " Христо Ботев " с. Румянцево;

                 -     ОУ " Неофит Рилски " с. Дерманци

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:                                                                  /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№584

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

ОТНОСНО: Утвърждаване състава на местна наблюдателна комисия към Общински съвет Луковит

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и чл.170 ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, Общинският съвет Луковит утвърждава състав от председател и 5 членна наблюдателна комисия както следва:

Председател: д-р Стефан Христов Бойнин- общински съветник

Членове:

1. Валерий Ченков Спасов- Началник сектор „Социални дейности и възпитателна работа" към затвора в гр. Ловеч

 1. Мариян Мирославов Минков- юрист - Община Луковит
 2. Мирослав Венелинов Диков – инспектор пробация и пробационна служба – звено Луковит при ОС „ИН“ гр.Ловеч
 3. Даниела Найденова Петкова – Главен експерт към Дирекция „БТ“ гр.Луковит
 4. Рахаела Бариева Пацева – Началник отдел „Социална закрила“ при Дирекция „СП“ гр.Луковит

ІІ. Предлага бюджет в размер на 2000 лв. за 2015 г.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                            Направил преписа:                                                                                                                                                     /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

№585

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

ОТНОСНО: Провеждане на Традиционен панаир Луковит 2015

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на Традиционен панаир Луковит 2015, Общински съвет Луковит взе следното решение:

 1. Определя дати за провеждане на Традиционен панаир Луковит 2015 – 28, 29 и 30 август 2015 г.
 2. Възлага дейностите по организацията и провеждането на празничната програма през панаирните дни на НЧ „Съзнание 1985“ гр.Луковит
 3. Събраните средства по време на панаира да се използват за покриване на разходите и организацията на същия.

Общ брой общински съветници: 21

 

Гласували: „ЗА” –11  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

 

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                            Направил преписа:                                                                                                                                                     /инж.Б.Георгиева/

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

Р Е Ш Е Н И Е

 №586

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №48/29.06. 2015 г.

 

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане

на персонална пенсия по реда на чл.7 ал.2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

На основание чл.7 ал.4 т.3 от Наредбите за пенсиите и осигурителния стаж и чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,   ОбС Луковит  взе следното решение:

І. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на:

1. Горан Симеонов Горанов, роден на 11.07.2005 г.

2. Верджиния Симеонова Горанова, родена на 04.11.2008 г.

3. Мелекше Симеонова Горанова, родена на 27.09.2011 г.

ІІ. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ София.

Общ брой общински съветници: 21

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РАЗГЛАСЯВАНЕ:www.lukovit.bg - 07.07.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС:                                      /КАЛИН   ВАСИЛЕВ/

                                                                            Направил преписа:                                                                                                                                                /инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/