ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

54

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №30/21.12.2015 Г.

 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед РД-07-02 от 08.01.2016г. на Областен управител Ловеч, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Отменя Решение №30/21.12.2015 г. относно предварително съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – публична общинска собственост.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/