ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

51

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В СОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

 

На основание чл.20 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1т.3 от същия закон, чл.150 ал.1 т.6 от ППЗНП и във връзка с чл.49,ал.6 от ППЗНП, Наредба 11 /28.03.2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища и във връзка с предложение на директора на СОУ “ Алеко Константинов” гр. Луковит и  решение на педагогическия съвет / Протокол № 3 от 18.12.2015 г. /, Общински съвет Луковит взе следното решение:                                    

          В СОУ “ Алеко Константинов “ гр. Луковит да се осъществи държавен план - прием за учебната 2016/2017 година както следва :

        І.След завършено основно образование

        1.Технологичен профил – “Информационни технологии”

           Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.

        Балобразуващи предмети: 1.Математика, 2. Информационни технологии 3.География и икономика.

         Профилиращи предмети:1.Информационни технологии, 2.Математика3.География и икономика, 4. Английски език

2. Технологичен профил – “ Туризъм “                                                                   

          Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с  4  годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.

        Балобразуващи предмети – 1.БЕЛ, 2.Математика, 3. География и икономика.

        Профилиращи предмети: 1.Технологии, 2.География и икономика                          3. Английски език   4.Информационни технологии.

  ІІ.Прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език

   1.Технологичен профил – “Предприемачество и бизнес”

   Приемът да се осъществи по Наредба 11 /28.03.2005г. в една паралелка с  5  годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.

   Приемни изпити: Български език и литература и Математика

   Балобразуващи предмети – Математика  и Български език и литература

   Профилиращи предмети: Технологии, Информационни технологии и География и икономика

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/