ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

50

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: Разрешение за изработването на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ с кадастрален номер 000140 от землището на с.Румянцево, с цел отреждане на имота за обществени и производствени нужди и предвиждане на ограничителна линия на застрояване.

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с кадастрален номер 000140, землището на с.Румянцево, община Луковит, с цел отреждане на имота за обществени и производствени дейности – магазини, ВЕЦ, производство, бутилиране и продажба на алкохол“ при Предимно производствена устройствена зона /Пп/ и предвиждане на ограничителна линия на застрояване и устройствени показатели, съгласно чл.25 ал.2 от Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  /ПНУОВТУЗ/ от 22.12.2003 г.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/