ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

49

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.РУМЯНЦЕВО

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на земеделска земя с начин на трайно ползване нива,с площ от 1,299 дка, кад.№ 087002, местност „Щурков дол“ по плана за земеразделяне на с.Румянцево чрез публично оповестен търг с тайно наддаване. Данъчна оценка на имота – 192,70 лв.
  2. Приема изготвена пазарна оценка на имота в размер на700,00 лв.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/