ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

47

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

Относно: Бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. БракуваТоварен автомобил САПП ГАЗ – 66 с фургон, идентификационен код 190031701, рама № 0038350, двигател№00114483.
  2. Възлаганакмета на кметство с.Карлуково да организира изпълнението на решението по съответния ред, като спазва процедурите за инвентаризация и брак на автомобилите.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/