ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

45

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с общинска    собственост за периода  01.01.2016 – 31.12.2016

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Приема Програма за управление и разпореждане с общинскасобственост за периода01.01.2016 – 31.12.2016
  2. Възлага на Кмета на Община Луковит прилагането на контрола и изпълнението на програмата.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/