ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 4/29.01. 2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

44

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №4/29.01. 2016 г.

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размер на местните данъци на Община Луковит, както следва:

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения:

1. В ал. (1) се заменя „от 01 март до 30 октомври" с „до 30 юни и до 31 октомври":

„(1)   (изм.   с   решение   №................................ г.,   Протокол   №)   Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим."

§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения:

1. В ал. (1) се заменя „от 01 март до 30 октомври" с „до 30 юни и до 31 октомври" :

„(1) (изм. с решение №........................... г., Протокол №-) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто"

§ 3. В Приложение 2 към чл. 56 се правят следните изменения:

В подточка е) към т. 2 се заменят числата „110 75 50" със „110   85   75" :

,,е)  (изм. с решениеN................................ г.,  Протокол №) бюфети, каравани и

павилиони - за обект.   110  85   75"

 

§4. В  преходните  и  заключителни  разпоредби  се  създава нов параграф 2

„§ 2 Наредбата е изменена и допълнена с Решение № …../2016 , взето с Протокол №…..         Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2016 г., с изключение на §3 – от 01.01.2017 г. след разгласяване от Общински съвет.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

 

https://www.livechatalternative.com/