ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 39/19.09.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 454 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА  ОБЩИНА  ЛУКОВИТ КЪМ  01.09.2011 Г.

 На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.18  от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на  бюджета на Община Луковит за 2011 г.:      
1. Увеличава приходната част на общинския бюджет за 2011 г. – местни дейности с  21 500 лв. по параграфи както следва:
 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ    
§ 13-04 Данък при прид. на имущество по дарение и възм. начин    10 000 лв.
§ 24-04 Нетни прих.от продажба на услуги, стоки и продукция 6 500 лв.
§ 27-29 Други общински такси    2 000 лв.
§ 36-19 Други неданъчни приходи    3 000 лв.
 ВСИЧКО:    21 500 лв.
 2. Увеличава разходната част на общинския бюджет с 21 500 лв., разпределени по функции и дейности  както следва:
Кметство Бежаново - 5 000 лв.
Местна дейност
Функция “Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група ”Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
Кметство  Ъглен 5 000 лв.
Местна дейност
Функция “Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група ”Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
Кметство  Тодоричене – 2 000 лв.
Местна дейност
Функция “Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група ”Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
Кметство  Петревене – 4 500 лв.
Местна дейност
Функция “Жилищно строит., БКС и опазване на околната среда
Група ”Жилищно строителство и БКС”
Дейност 619 ”Други дейности по жил. стр., БКС и регионално развитие”-  2 500 лв.
Местна дейност
Функция “Жилищно строит.,БКС и опазване на околната среда
Група ” Озеленяване”
Дейност 622 ”Озеленяване”- 2 000 лв.
Кметство  Румянцево – 5000 лв.
Местна дейност
Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
Група ”Жилищно строителство и БКС”
Дейност 606 ”Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 455 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за ремонт на асфалтова настилка и оформяве зелена площ в УПИ ²²кв.126 гр.Луковит.

 На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за осигуряване на средства в размер на 14320,49 лв. за ремонт асфалтова настилка и оформяне зелена площ в УПИ ²², кв.126 гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 456 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за рехабилитация на пътната настилка на ул."Д.Талев" и ул.Зл.Панега" гр.Луковит.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за осигуряване на средства в размер до 50 000 лв. за рехабилитация на пътната настилка на ул."Димитър Талев" и ул.Златна Панега" гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 457 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за ремонт на западната фасада на сградата на „МБАЛ Луковит" ЕООД.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за осигуряване на средства в размер до 57 000 лв. /капиталов трансфер/ за ремонт на западната фасада на сградата на „МБАЛ Луковит" ЕООД.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 458 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за подмяна на водогреен котел с нов в ЦДГ „Звънче" гр.Луковит.

На основание чл. 21, ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за осигуряване на средства в размер до 15 000 лв. за подмяна на водогреен котел с нов в ЦДГ „Звънче" гр.Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 460 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находящи се в с.Дерманци.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.36 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС -гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Възлага на Кмета на Община Луковит да предприеме необходимите действия относно промяна начина на трайно ползване на земеделска земя с кад.номер номер 059322 – с площ 8,019 дка, 060069 – площ 1,231 дка -пасище мера и 000265 – с площ 0,501 дка - полски път.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на горепосочените имоти, след одобрена пазарна оценка от ОбС Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 461 ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти - общинска собственост находящи се в с.Петревене.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС , чл.42 от НРПУРОИ на ОбС -гр. Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на следните имоти, след одобрена пазарна оценка от ОбС Луковит.
1. УПИ с площ от 1600 кв.м. съставляващ парцел I -7 в кв.53 по плана на с.Петревене
2.. УПИ с площ от 1450 кв.м. съставляващ парцел II -8 в кв.53 по плана на с.Петревене
3. УПИ с площ от 1480 кв.м. съставляващ парцел III -9 в кв.53 по плана на с.Петревене
4. УПИ с площ от 1530 кв.м. съставляващ парцел IV -10 в кв.53 по плана на с.Петревене
5. УПИ с площ от 1280 кв.м. съставляващ парцел V -11 в кв.53 по плана на с.Петревене
6. УПИ с площ от 1240 кв.м. съставляващ парцел VI -244 в кв.53 по плана на с.Петревене
7. УПИ с площ от 1240 кв.м. съставляващ парцел VII -244 в кв.53 по плана на с.Петревене
8. УПИ с площ от 1500 кв.м. съставляващ парцел VIII -245 в кв.53 по плана на с.Петревене
9. УПИ с площ от 1480 кв.м. съставляващ парцел IX -246 в кв.53 по плана на с.Петревене
10. УПИ с площ 1490 кв.м. съставляващ парцел X -247 в кв.53 по плана на с.Петревене
11. УПИ с площ от 1570 кв.м. съставляващ парцел XI -248 в кв.53 по плана на с.Петревене
12. УПИ с площ от 1170 кв.м. съставляващ парцел XII -249 в кв.53 по плана на с.Петревене
13. УПИ с площ от 900 кв.м. съставляващ парцел XIII -249 в кв.53 по плана на с.Петревене.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 462 ОТНОСНО: Одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.41 от ЗОС , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Приема пазарна оценка при продажба на имоти, находящи се в кв.53 по
плана за регулация на с.Петревене в размер на данъчната оценка плюс 20% от нея.
Данъчната оценка на имотите е, както следва:
УПИ ²-7 – 3650,00 лв.
УПИ ²²-8 – 3310,00 лв.
УПИ ²²²-9 – 3380,00 лв.
УПИ ²V – 10 – 3490,00 лв.
УПИ V – 11 – 2920,00 лв.
УПИ V²- 244 – 2830,00 лв.
УПИ V²² – 244 – 2830,00 лв.
УПИ V²²² –245 - 3420,00 лв.
УПИ ²Х – 246 – 3380,00 лв.
УПИ Х – 247 – 3400,00 лв.
УПИ Х² – 248 – 3580,00 лв.
УПИ Х²² – 249 – 2670, 00 лв.
УПИ Х²²²-249 – 2055,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 463 ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот находящ се в с.Торос.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласието си за промяна вида собственост от публична общинска в частна общинска собственост за УПИ находящ се в кв.10 между о.к.13 и о.к.22 по плана на с.Торос.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури за продажба на УПИ с площ от 600 кв.м., находящ се в кв.10 между о.к.13 и о.к.22 по плана на с.Торос по изискванията на НРПУРОИ на ОбС Луковит след одобряване на пазарна оценка от оценител на имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 464 ОТНОСНО: Продажба на 599 дяла, собственост на Община Луковит от капитала на „Строител" ООД гр.Луковит.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3 т.2 и чл.4 ал.4 от ЗПСК, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за продажба на 599 дяла, собственост на Община Луковит, представляващи 20% от капитала на „Строител" ООД.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 465 ОТНОСНО: Отписване от актовите книги на общински имот съгласно чл.64 от ЗОС.

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.64 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласието си УПИ с площ от 440 кв.м., съставляващ парцел ²Х-34 в кв.5 по плана на с.Торос да бъде отписан от актовите книги за общинска собственост, съгласно чл.64 от ЗОС.
2. Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде Заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на УПИ с площ от 440 кв.м., съставляващ парцел ²Х-34 в кв.5 по плана на с.Торос и предаде на собственика.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 466 ОТНОСНО: Допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит в изпълнение на чл. 50, ал. 2 от Закона за водите.

На основание чл. 21, ал.1 , т.7 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 50, ал. 2 и чл. 52, ал.1, т.З от Закона за водите и чл.8, ал.1, тЛ, буква „б", т. 2, буква „б", ал. 2 и ал. 3, т. 1, буква „ б „ и т.2, буква „ б „ от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС номер 136 от 13.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., Общински съвет гр. Луковит приема допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Луковит, както следва :
1 .В Раздел VI „Такси за административни услуги" се добавя нов член 46А със следните алинеи:
ал.1 Такса за издаване на „Разрешително за водовземане от води, включително язовири и микроязовири - публична общинска собственост" - 250,00 лв.
ал.2: Такса за издаване на „Разрешително за ползване на воден обект- публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл.46, ал.1, т.З от Закона за водите" - 250,00лв.
ал.З: Такса за продължаване на срока на издадено разрешително - 100,00 лв.
ал.4: Такса за изменение и /или допълнение на издадено разрешително - 130,00 лв.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 467 ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНE ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ КОНЦЕСИЯ НА ЯЗОВИРИ "ТОПОЛОВЕЦ 1" и "ТОПОЛОВEЦ 2" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ЛУКОВИТ, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

На основание чл. 60. ал.1, т.2 от Закона за концесиите, във връзка с Доклад на кмета на община Луковит, Общинският съвет - гр. Луковит взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за експлоатация на язовири "Тополовец 1" и „Тополовец 2" в землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч поради това, че подадената оферта от единствения участник в процедурата, "Вандов - Г" ЕООД гр. Луковит, не отговаря на изискванията на решението за откриване на процедура за предоставяне на концесията и на обявените в документацията за участие условия касаещи критерия "Размер на инвестициите ".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 468 ОТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНE ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ КОНЦЕСИЯ НА ЯЗОВИР В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БЕЖАНОВО, ОБЩИНА ЛУКОВИТ.

На основание чл.60. ал.1, т.1 от Закона за концесиите, във връзка с Доклад на кмета на община Луковит, Общинският съвет - гр. Луковит взе следното
Р Е Ш Е Н И Е
Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за експлоатация на язовир в землището на с.Бежаново с ЕКАТЕ 03143, община Луковит, съставляващ имот номер 015147, с площ 37,296 дка, поради не подадени оферти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 469 ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛУКОВИТ И ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА.

На онование чл.17 ал.1 т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за народната просвета и Наредба номер 7/ 29.12.2000 година на МОН /изм. ДВ, бр.27 от 2008г./ за определяне броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – Луковит взе следните РЕШЕНИЯ:
1. Дава съгласието си като финансиращ орган на конкретния размер на средната месечна посещаемост в детските градини - 12 деца в група , съгласно чл.2 ал.6 от Наредба номер 7/29.12.2000г.
2. Дава съгласието си като финансиращ орган за функциониране на паралелки от ² до Х²² клас в общинските училища с не по – малко от 10 ученици и самоятоятелна паралелка с по – малко от 10 ученика, като осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти , съгласно чл.11 ал.1 т.2 и ал.3 и чл.11а. ал.1 и ал.2 от Наредба номер 7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена/изм.ДВ, бр.27 от 2008г./ както следва:
1.ОУ"Хр. Ботев" – с. Румянцево – за 4 ученика – 1073, 60 лв., по паралелки, както следва: ²² клас – 1 ученик х 268,40 = 268,40 лв.
²²² клас – 3 ученика х 268,40 = 805,20 лв.
2. ОУ" В. Левски" – с. Торос – за 19 ученика – 5099,60 лв., по паралелки, както следва: ² клас – 1 ученик х 268,40 = 268,40 лв.
²²² клас – 1 ученик х 268,40 = 268,40 лв.
V клас – 1 ученик х 268,40 = 268,40 лв
V² клас – 1 ученик х 268,40 = 268,40 лв.
V²² клас – 5 ученика х 268,40 = 1342,00 лв.
V²²² клас – 10 ученика х 268,40 = 2684,00 лв.
3. ОУ" Неофит Рилски" – с. Дерманци – за 9 ученика – 2415,60 лв., по паралелки, както следва:
V²² клас – 4 ученика х 268,40 = 1073,60 лв.
V²²² клас – 5 ученика х 268,40 = 1342,00 лв
4. ОУ" Св. св. Кирил и Методий" – с. Бежаново – за 3 ученика – 805,20 лв ., по паралелки, както следва:
V²²² клас – 3 ученика х 268,40 = 805,20 лв.
Общо са необходими 9394 лв. допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените единни разходни стандарти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 470 ОТНОСНО: Преобразуване чрез вливане като изнесени групи към ЦДГ   ”Славейче ” с. Дерманци ,  ЦДГ с. Бежаново с филиал  с. Ъглен.

 На основание чл.17,ал.1,т.3, чл.20 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.10 ал.8 от Закона за народната просвета, чл.15, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета и Приложение номер 1 към чл.3,ал.6 от Наредба номер 3 от 18 февруари 2008г. за нормите за задължителна преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета, Общински съвет Луковит взе следното решение: 
 1. Дава съгласие да се преобразува чрез вливане към ЦДГ ”Славейче ” с. Дерманци  изнесени групи с.Бежаново и с.Ъглен, считано от 01.09.2011 г. 
 2. Обучението на децата от населените места на вливащата се детска градина по т.1 до 6-годишна възраст да се осъществява в съответните населени места, като групите функционират като изнесени групи.
 3. Задължителната документация на ЦДГ с.Бежаново с филиал с.Ъглен да се приемe за съхранение от ЦДГ „Славейче” с. Дерманци.
 4. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната чрез вливане детска градина и се изготвят необходимите приемо-предавателни протоколи между преобразуваната чрез вливане детска градина и приемащата детска градина.
 5. Числеността на персонала на ЦДГ „Славейче” – с.Дерманци да се определи съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Наредба номер 3 на МОН от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа в системата на народната просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваните детски градини да бъдат уредени при условията на чл.123 и чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 471 ОТНОСНО: Закриване на кметство Дъбен, община Луковит.

На основание чл. 21, ал.1, т.16 от ЗМСМА и чл. 30 от ЗАТУРБ във връзка с чл. 16, т.1 и чл.17, ал.1 от ЗАТУРБ, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Закрива кметство Дъбен, община Луковит
Приложение:
1. Таблица от ГД „ГРАО" за броя на лицата с постоянен адрес към 21.06.2011г в община Луковит, обл.Ловеч.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 472 ОТНОСНО: Придобиване право на собственост върху недвижим имот находящ се в с. Бежаново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.3 от ЗОС, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура за придобиване право на собственост чрез дарение върху Поземлен имот кад.номер 494 в кв.81 „а" по плана на с.Бежаново.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 473 ОТНОСНО: Временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство".

На основание чл.42 ал.6, във връзка с ал.4 от ЗМСМА , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността "Кмет на кметство" до полагане на клетва от новоизбрания кмет на съответното населено място, следните лица:
- Дияна Делчева Кордова - ВрИД Кмет на кметство Дерманци;
- Цветана Йотова Йотова - ВрИД Кмет на кметство Бежаново;
- Пенка Петкова Христова – ВрИД Кмет на кметство Петревене;
-Цветан Йорданов Даков - ВрИД Кмет на кметство Торос;
-Иванка Василева Пешева - ВрИД Кмет на кметство Карлуково;
-Петко Янчев Петров - ВрИД Кмет на кметство Тодоричене;
-Ирина Стоянова Дулова - ВрИД Кмет на кметство Ъглен;
-Виолета Иванова Василева - ВрИД Кмет на кметство Беленци.
Решението влиза в сила от деня на регистрация на кметовете на кметства за участие в местните избори.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 474 ОТНОСНО: Определяне на терени за безвъзмездно ползване за монтиране на четири броя рекламни съоръжения.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие Община Луковит да участва в проект на „Балкански център „Дипломат" ЕООД чрез предоставяне на дружеството за безвъзмездно ползване четири терена за монтаж на рекламните съоръжения, в местата посочени в приложените снимки и скици извадки от регулационните планове на гр.Луковит и с.Петревене, като терените на билбордове номер 1 и номер 2 попадат в регулацията на гр.Луковит , а терените за билбордове номер 3 и номер 4 попадат в регулацията на с.Петревене.
2. Изготвянето на необходимата документация за поставянето на билбордовете да бъде в съответствие с изискванията на ЗУТ и „Наредба за рекламната дейност на територията на Община Луковит,
Приложение : 3 бр. снимки с предлаганото местонахождение на рекламните съоръжения и 3 бр. скици-извадки от регулационните планове на гр.Луковит и с.Петревене.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 475 ОТНОСНО: отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследниците на починалия Цветан Иванов Цветанов.

На основание чл. 7, ал.4, т.3 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (загл. изм. - дв, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г. В сила от 01.01.2000 г. Приложение номер 1 към ПМС номер 30 от 10.03.2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., попр. ДВ. бр.21 от 26 Февруари 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2004г., доп. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г.), Общинският съвет Луковит дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на децата на починалия Цветан Иванов Цветанов – Цветан Цветанов Иванов и Радослав Цветанов Иванов.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 476 ОТНОСНО: Осигуряване на средства за пътуващите ученици от 9-12 кл. на територията на община Луковит.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1.Дава съгласие за осигуряване на средства за пътуващите ученици от 9-12 клас на територията на община Луковит.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/