ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/29.12.2011 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ


РЕШЕНИЕ НОМЕР 12 ОТНОСНО:  ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ,  НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗА МАНДАТ   2011-2015 ГОДИНА:

На основание чл. 21, ал.1 т.23 и  ал.З от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Отменя Решение номер 3/ 29.11.2011г.
2. Приема  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 г. 
Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Луковит, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация за мандат 2011-2015 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 13 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ КЪМ 31.12.2011 г :

На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и във връзка с чл.38, ал.1 от Наредбата на общинския съвет по чл.9а от Закона за общинските бюджети, Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема актуализация на бюджета на Община Луковит за 2011 г., като:
1. Увеличава приходната част на общинския бюджет за 2011 г. – местни дейности със сумата от 88 330 лв. по параграфи както следва:
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
§ 1301 Данък върху недвижими имоти - 33000 лв.
§ 1303 Данък върху превозните средства - 2000 лв.
§ 1304 Данък при прид. на имущество по дарение и възм. Начин - 6000 лв.
§ 2711 Такси за административни услуги - 9330 лв.
§ 4029 Постъпления от продажба на други ДМА - 8000 лв.
    ВСИЧКО: 88300 лв.
2. Увеличава разходната част на общинския бюджет с 88 330 лв., в това число по функции и дейности както следва:
Целодневна детска градина "Звънче" - 9 000 лв.
Местна дейност
Функция "Образование"
Дейност 311 "Целодневни детски градини"
Целодневна детска ясла "Щастливо детство" - 9 000 лв.
Местна дейност
Функция "Здравеопазване"
Дейност "Целодневни детски ясли"
3. Приема  актуализиран  план  на  инвестиционната  програма  съгласно Приложение номер  1.

 

РЕШЕНИЕ НОМЕР 14 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУКОВИТ :

На основание чл. 21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Одобрява структурата на Общинска администрация Луковит, съгласно Приложение номер 1, считано от 01.01.2012 г.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 15 ОТНОСНО: ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕТО, ИЗВОЗВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА ЛУКОВИТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА:

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.62 от ЗМДТ, Общински съвет -Луковит одобрява План-сметка за необходимите разходи за услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Луковит през 2012 г. съгласно Приложение номер 1.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 16 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БАЗИСНИТЕ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, ЗОС , НРПУРОИ на ОбС Луковит
Общински съвет Луковит взе следното решение:
Актуализира Решение на ОбС Луковит номер 277 /21.12.2009 год. за основните базисни цени за квадратен метър общински помещения за нежилищни и жилищни нужди и общински терени с 10% или:
1. нежилищни нужди от 2,42 лв./кв.м. на 2,66 лв/кв.м.
2. жилищни нужди от 0,74 лв/кв.м. на 0,81лв/ кв.м.
3. общински терени от 1,89 лв/кв.м. на 2,08 лв/кв.м.
Новите базисни цени влизат в сила от 01.01.2012 година , като се подпишат анекси със всички наематели.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 17 ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА НАЧАЛНА ГОДИШНА ТРЪЖНА ЦЕНА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

На основание чл.21 ал.1 от ЗМСМА, ЗОС , НРПУРОИ на ОбС Луковит, Закон за арендата в земеделието , Общински съвет Луковит взе следното решение:
1 .Актуализира Решение на ОбС Луковит номер 358 /27.12.2010 год.за начална тръжна цена за отдаване под наем и аренда на земеделски земи-частна общинска собственост със 100 % по категории както следва:
Категория на земеделска земя - I - Начална цена на дка в лв. : 2732,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 21,86 - Поливни коефициенти 1,0 : 27,32
Категория на земеделска земя - II - Начална цена на дка в лв. : 2498,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 19,99 - Поливни коефициенти 1,0 : 24,98
Категория на земеделска земя - III - Начална цена на дка в лв. : 2148,00 - Неполивни коефициенти : 17,18 - Поливни коефициенти 1,0 : 21,48
Категория на земеделска земя - IV - Начална цена на дка в лв. : 1886,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 15,09 - Поливни коефициенти 1,0 : 18,86
Категория на земеделска земя - V - Начална цена на дка в лв. : 1326,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 10,61 - Поливни коефициенти 1,0 : 13,26
Категория на земеделска земя - VI - Начална цена на дка в лв. : 860,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 6,88 - Поливни коефициенти 1,0 : 8,60
Категория на земеделска земя - VII - Начална цена на дка в лв. : 564,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 4,51 - Поливни коефициенти 1,0 : 5,64
Категория на земеделска земя - VIII - Начална цена на дка в лв. : 470,00 - Неполивни коефициенти : 3,76 - Поливни коефициенти 1,0 : 4,70
Категория на земеделска земя - IX - Начална цена на дка в лв. : 352,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 2,82 - Поливни коефициенти 1,0 : 3,52
Категория на земеделска земя - X - Начална цена на дка в лв. : 254,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 2,03 - Поливни коефициенти 1,0 : 2,54
Некатегоризирана - Начална цена на дка в лв. : 174,00 - Неполивни коефициенти 0,8 : 1,39 - Поливни коефициенти 1,0 : 1,74
Цените за отдаване под наем влизат в сила от 01.01.2012 година , като се подпишат анекси със всички наематели и арендатори.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 18 ОТНОСНО: ПОЛЗВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НАХОДЯЩО СЕ В КМЕТСТВО БЕЖАНОВО ОТ КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕТА" ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, ЗОС , НРПУРОИ на ОбС Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласие да не се заплаща дължим наем за ползване на помещение с площ от 10 кв.м. в сградата на Кметство с.Бежаново, като вместо плащане наемателят ще предостави услуги на Кметството - интернет за 4 бр. компютри, обслужване и поддръжка на 4 бр. видеокамери.
2.Възлага на Кмета на Община Луковит да сключи Договор за предоставяне на услугата, като за целта не се изразходват средства от бюджета на Кметство с.Бежаново.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 19 ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Луковит:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК , Общински съвет Луковит взе следното решение:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Луковит, както следва:
§ 1.    чл. 25, ал.2 се изменя така:
(2)  (изм. с Решение ¹19/29.12.2011) Исканията се отправят до Кмета на Община Луковит, а той ги препраща до Дирекция "Териториално и селищно устрой ство".
§ 2.   чл.25, ал.З (отм. с Решение ¹19/29.12.2011) се отменя.
§ 3. Създава се нова алинея 4:
"(2) (нова, Решение ¹19/29.12.2011)  При наличие на повече от едно искане за разполагане на РИЕ задължително се провежда търг или конкурс при условия и ред определени от Кмета на Община Луковит.".
§ 4.  чл. 27, т.1 се изменя така:
 чл. 27, т.1 (изм. с Решение ¹19/29.12.2011)   Издава виза за проучване и проектиране на видове външна реклама, за които се изисква разрешение за поставяне, с която се определят конкретните изисквания, относно местоположението, параметрите и вида на рекламното съоръжение".
§ 5.  чл. 28 се правят следните изменения:
(1) (изм. с Решение ¹19/29.12.2011) Проектът за РИЕ по чл.27, т.1 трябва да бъде окомплектован съгласно указаната виза от главния архитект /ситуационно решение; архитектурно-дизай нерски проект в подходящ мащаб; снимки, колажи и други материали, доказващи адаптацията на РИЕ към градската среда; конструктивен проект; инсталационен проект за ел. част, в случаите на светлинна реклама; обяснителна записка;/ и декларация за техническо ръководство..
(2)  (изм. с Решение ¹19/29.12.2011) Книжата по предходната алинея се представят в три екземпляра, изработени и подписани от архитект, художник или инженер, а декларацията за техническо ръководство трябва да бъде подписана от техническо лице.
§ 6.  чл. 30, ал.2 се изменя така:
(2) (изм. с Решение ¹19/29.12.2011) В срока по алинея 1 общинските органи могат да поискат от заявителя да допълни или коригира представените документи, както и да съгласува при необходимост представеният проект със   специализираните   контролни   органи   и   други.   В   този   случай общинските органи се произнасят в десетдневен срок след изпълнението на горните изисквания.".
§ 7.  чл. 34, ал.(1), т.1 се изменя така:
1. (изм. с Решение ¹19/29.12.2011) Кмета на Община Луковит.
§ 8.  чл.34, ал.1 т.2 (отм. Решение ¹19/29.12.2011) се отменя.
§ 9. В чл. 34, ал.(2) се правят следните изменения:
(2) (изм. с Решение ¹19/29.12.2011)  Договорите се сключват при цени не по-ниски от предвидените с тарифа, приета от Общински съвет Луковит.
§ 10. Създава се нов член 34а
„Чл.34а (1) (нов, Решение ¹19/29.12.2011) Разрешенията за поставяне имат действие за срока на сключения договор за ползване на недвижим имот /терен/ или част от него, върху който е разположен съответния РИЕ  или до предсрочното му прекратяване .
ал.(2) Разрешението за поставяне е персонално и няма дей ствие за преобретателя при сделка по прехвърляне собствеността на РЕИ, за което е издадено. При прехвърляне собствеността на друго лице, същото е длъжно в 14 дневен срок да подаде молба по реда и условията на тази наредба за издаване на разрешение за поставяне, ако имотът върху кой то е РИЕ не е общински.
ал.(З) Разрешението за поставяне запазва действието си за правоприемника на лицето, на което е издадено само при наследство, сливане, вливане, отделяне, разделяне и промяна на организационната форма на регистрация на търговския закон и ако в срок от два месеца от настъпване на правоприемството /регистрацията в Търговския регистър за регистрираните търговци/ заинтересованите лица заявяват писменото си желание да встъпят в правата и задълженията на праводателя по сключения договор. Когато имотът е общински се сключва допълнително споразумение към основния договор, а за останалите случаи - със съгласие на другата страна по договора.".
§ 11. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
„Чл.35 (изм. с Решение ¹    ) Контролът по спазване изискванията на тази наредба се осъществява от Кмета на Община Луковит, упълномощени от него длъжностни лица, Дирекция "Финанси и бюджет" и Дирекция "ТСУ".
§ 12. Създава се създава нов чл. 38а:
„Чл. 38а (нов, Решение ¹    ) Рекламно информационни елементи се премахват, когато:
т.1 са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2.    са поставени в чужд   имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;
3.    не  отговарят на правилата и нормативите  за устрой ство  на територията;
4.    не отговарят на изискванията за носимоспособност; безопасност при пожар;   безопасна  експлоатация;  хигиена,  опазване  на  здравето  и дивота на хората.
5.    представляват реклама, забранена със закон;
6.    срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;
7.    не отговарят на други изисквания, определени с тази наредба".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 13 Наредбата е изменена и допълнена с Решение N0 Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2012 г."

РЕШЕНИЕ НОМЕР 21 ОТНОСНО: Наредба за изменение и идопълнение на „Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит ":

На основание чл. 21 , ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ОбС Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
ОбС Луковит актуализира „Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред , безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит" , като :
1. Към чл. 19 се добавят нови алинеи със следния текст:
(1). Източването на септични ями от имоти на граждани по улични платна
(2). Източване на битови фекални води от жилищни сгради по уличните платна, без да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения /водоплътни изгребни ями/, които отговарят на техническите и санитарно- хигиенните изисквания.
(3) Отвеждането на фекални и всякакви отпадъчни продукти от животинска и друга дейност към обществени места: улици, площади, тротоари, паркове , водни площи и др., без да са преминали през утаителни пречиствателни съоръжения, отговарящи на техническите и санитарно-хигиенните изисквания"
(4) Движението, спирането и паркирането на моторни превозни средства по тротоарите и други забранени с пътни знаци места
2. Към чл.32, ал.2 се добави нова точка с текста:
т.4. Становище от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението"
3. От чл.32, отпадa ал.З, а именно:
„Заявлението се разглежда от комисия, назначена със заповед от кмета на общината, в която задължително участва представител нa РПУ и РСПБЗН гр. Луковит, която излиза със становище".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 22 ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.45 иж" от ППЗСПЗЗ:

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.19 ал.4 т.1,2,3 от ЗСПЗЗ , Общински съвет Луковит взе следното РЕШЕНИЕ:
I.Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя както следва:
1.Част - 4,000 дка от имот номер 58124 с обща площ 56,788 дка в землището на Дерманци.
2.Част - 2,500 дка от имот номер 197015 с обща площ 2,907 дка в землището на Дерманци
З.Част - 14,000 дка от имот номер 47117 с обща площ 15,408 дка в землището на Дерманци.
4.Имот номер 77204 с обща площ 72,812 дка в землищетона с.Карлуково.
5.Част - 0,889 дка от имот номер 112005 с обща площ 21,709 дка в землището на с.Тодоричене.
6.Чает - 4,111 дка от имот номер 112006 с обща площ 15,188 дка в землището на с.Тодоричене.
7.Част - 2,500 дка от имот номер 29004 с обща площ 41,840 дка в землището на с.Тодоричене.
II.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 23 ОТНОСНО: Държавния прием в СОУ „Алеко Константинов" гр.Луковит за учебната 2012 - 2013 година:

На основание чл.20 и във връзка с чл.17 ал.1 т.З от ЗМСМА, чл.150 ал.1 т.6 и във връзка с чл.49 ал.6 от ППЗНП, Наредба номер 11/2005 г. на МС за приемане на ученици в държавни и общински училища, ОбС-Луковит взе следното решение:
1. В СОУ „Алеко Константинов" гр.Луковит да се осъществи държавен план-прием за учебната 2012-2013 година както следва:
I. След завършено основно образование:
1. Технологичен профил - „Информационни технологии"
Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.
Балообразуващи предмети: 1. Математика, 2. БЕЛ, З.История и .цивилизация, 4. География и икономика.
Профилиращи предмети: 1. Информационни технологии, 2. Математика, 3. География и икономика, 4. I Чужд език - английски 2. Технологичен профил - „Туризъм"
Приемът да се осъществи чрез конкурс по документи в една паралелка с 4 годишен срок на обучение, без регламентиране броя на момичета и момчета с 26 броя ученици.
Балообразуващи предмети: 1. Математика, 2. География и икономика, 3. БЕЛ, 4.История и цивилизация
Профилиращи предмети: 1. Технологии, 3. География и икономика, 3. Информационни технологии ; 4. I Чужд език - английски.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 24 ОТНОСНО: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЕРМАНЦИ  ЗА 2011  Г.:

На основание чл.21  ал.1  т.8 от ЗМСМА,  Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласието си за добив на 50 куб.м.  дърва за огрев от имоти /стопанисвани от общината/  номер 000212, м.”Караджовец” и имот номер 048015, м.”Добрилова поляна”  в землището на с.Дерманци   за нуждите на административна сграда на кметството.
2. Упълномощава  Кмета  на с.Дерманци г-н Николай Зашев   
 да получи разрешително за сечта и извърши добива на дърва.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 25 ОТНОСНО: ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА ДЪБЕНСКА РЕКА С. РУМЯНЦЕВО:

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Дава съгласието си за почистване коритото на Дъбенска река в част от имот кад.номер 000046, дере – временно стопанисвано от община Луковит с цел нормалния отток през зимнопролетния сезон и предотвратяване на щети върху земеделските култури.
2. Възлага на Кмета на с.Румянцево Стефка Николова да организира почистването на частта от горецитирания имот съгласно представената ситуационна схема.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 26 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ:

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и във връзка с чл.62 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС Луковит взе следното решение:
Определя за свой представител в Областния съвет за развитие гр.Ловеч г- н КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ – Председател Общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 27 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ „ВиК" АД ГР.ЛОВЕЧ:

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Определя за представител на Община Луковит във „ВиК" АД гр.Ловеч г-н КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ – Председател Общински съвет Луковит.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 28 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ В РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА":

На основание чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА, ОбС Луковит взе следното решение:
Определя трима представители на Община Луковит в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна стара планина" за мандат 2011 – 2015 година, както следва:
г-н ИВАН ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит
г-н КАЛИН ВАСИЛЕВ – Председател Общински съвет Луковит
г-жа НАДЯ РАБАДЖИЕВА – Главен експерт дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция".

РЕШЕНИЕ НОМЕР 29 ОТНОСНО: отпускане на персонална пенсия (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ :

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.7, ал.4, т.З от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ (загл. изм. - де, бр. 19 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г. В сила от 01.01.2000 г. Приложение номер 1 към ПМС номер 30 от 10.03.2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. брАЗ от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., попр. ДВ. бр.21 от 26 Февруари 2002г., доп. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.25 от 26 Март 2004г., доп. ДВ. бр.68 от 3 Август 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2005г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.17 от 19 Февруари 2008г.), предлагам ОбС Луковит взе следното решение:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по смисъла на чл. 92 от КСО на лицето САВКА МИЛЧЕВА МАРИНОВА, гр.Луковит, ул."Кокиче" номер 22.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 30 ОТНОСНО: Споразумение за общинско сътрудничесетво за кандидатстване по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на МОМН :

На основание чл.59 и сл. от ЗМСМА, Общински съвет - Луковит взе следното решение:
1. Одобрява споразумение за общинско сътрудничество с Детска градина
„Червената шапчица" - гр.Луковит с оглед кандидатстване по схема
„Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства", бюджетна линия ВС051РО001-4.1.05, в качеството на водеща организация - Детска градина „Червената шапчица", партньор - община Луковит.
2. Предвидени дейности/услуги по проекта:
- СМР за санитарните възли на ЦДГ „Червената шапчица"
- занимания с деца^ модул „Хигиена", в ЦДГ „Червената шапчица", „Слънце" и филиалите в Румянцево и Тодоричене
- занимания с логопед за ранно психомоторно развитие на децата
- занимания за деца, чиито майчин език не е български
- групи за идеи в НУ „Инж. Вълков" и СОУ „Ал.Константинов"
- адаптационни дейности - рожденни дни, празници, екскурзии
- анкетиране и анализи
- обучение на педагогически персонал за работа в мултикултурна среда и интерактивни билингвални технологии.

РЕШЕНИЕ НОМЕР 31 ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИКВИДАТОР НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЗДРАВЕ" ЕООД:

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.15 т.8 от Наредба номер 9 на ОбС, чл.54 и чл.56 от ЗЛЗ и чл. 154 и чл.156 от ТЗ Общински съвет Луковит взе следното решение:
1. Определя за ликвидатор на Медицински център „Здраве" ДИМИТРИНА ЗЛАТКОВА ЙОТОВА – икономист „вискше икономическо"
2. Определя еднократно възнаграждение на ликвидатора в размер на 100 лв. Възнаграждението е за сметка на Общинския бюджет.
3.Определя срок на ликвидация – 6 месеца от датата на вписването на ликвидатора в Търговския регистър.

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/