ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

42

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, ОбС Луковит  взе  следното решение:

Дава съгласието си за:

  1. Дофинансиране на бюджета за държавни дейностина:

-            Целодневна детска градина „Зорница“ с 10 800 лв.;

-            Целодневна детска градина „Славейче“ със 17 900 лв.

  1. Намалява с 28 700 лв. средствата по параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“ в дейност 628 „Международни програми и споразумения“, функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ по бюджета на Община Луковит.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/