ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

№41

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РЕШЕНИЕ №12/30.11.2015 Г. ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ЧЛЕН НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

           

На основание чл.21 ал.1 т.15 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.62 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, ОбС Луковит  взе  следното решение:

Актуализира свое решение №12/30.11.2015 г., като определя за свой представител в Областния съвет за развитие гр.Ловеч г-н КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ – Председател на Общински съвет Луковит.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/