ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

40

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

Относно: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК,

    обслужвана от „ВиК“ АД  гр.Ловеч

На основание чл.21 ал.1 т.15  от ЗМСМА,  ОбС Луковит взе  следното решение:

  1. Дава мандат на ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит да представлява общината в извънредното Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Ловеч на 22.12.2015 г.
  2. Упълномощава Кмета на общината да гласува съобразно интересите на община Луковит по предвидения дневен ред:

-Съгласуване на бизнес плана на ВиК АД Ловеч за удължения регулаторен период до 31.12.2016 г. на основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите.

-Обсъждане и приемане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК“ Ловеч за 2016 г.

-Други

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/