ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

39

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

                    В РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА“

 

На основание чл.21 ал.1 т.15  от  ЗМСМА,  ОбС  Луковит  взе  следното решение:

Определя трима представители на Община Луковит в Общото събрание на Регионално сдружение на общините „Централна стара планина“ за мандат 2015-2019 г., както следва:

  1. ИВАН ГРЪНЧАРОВ – Кмет на Община Луковит
  2. КАЛИН ВАСИЛЕВ – Председател на ОбС Луковит
  3. НАДЯ РАБАДЖИЕВА – Началник отдел „ППОП“ – Община Луковит

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/