ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

38

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ №11/30.11.2015 г.    

                   НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

 

На основание чл.45 ал.9, във връзка с чл.45 ал.4 от ЗМСМА, предлагам ОбС Луковит да вземе  следното решение:

Актуализира Решение №11/30.11.2015 г. като определя следния състав на ПК по „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“

  1. БОЖИДАРКАВАСИЛЕВАГЕОРГИЕВА-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  2. 2.НИНА ГЕОРГИЕВА ВАЦОВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
  3. 3.РОСИЦА ВАЛЕНТИНОВАГЕОРГИЕВА - СЕКРЕТАР
  4. 4.АЛБЕРТ АНДРИАНОВ МЕТОДИЕВ
  5. 5.АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГРАЖДАНСКИ

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/