ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

37

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: АНАЛИЗ  НА СИТУАЦИЯТА И ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

            ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

 

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, и в изпълнение на чл.36 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане относно необходимостта от общински анализ при разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги, ОбС Луковит  взе  следното решение:

Приема анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията на община Луковит, разработен от общинска администрация Луковит за периода юли-декември 2015 г.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/