ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

36

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 ал.1 и 3 от Правилника за прилагането на закона, ОбС Луковит  взе  следното решение:

Утвърждава Обществен съвет по социални дейности в състав:

  1. Гаврил Николов Трифонов - ПредставителнаОбС Луковит
  2. Стефчо Джингов Алипиев - Представител на ОбС Луковит
  3. Нонка Ралчева Ралчева – Представител на Д „СП“ - Луковит
  4. Валя Карлова Манова – Представител наОбщинаЛуковит
  5. Невена Георгиева Антонова -Представител наС И Бза общинаЛуковит

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/