ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

35

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН НА  АМ „ХЕМУС“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С.ПЕЩЕРНА, С.ТОРОС И С.ДЕРМАНЦИ

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 25, ал. 5 от Закона собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ Общински съвет Луковит взе следното решение

  1. Дава предварителното си съгласие за учредяване на ограничени вещни права и сервитути върху мерите и пасища общинска собственост /землищата на с.Пещерна, Торос и Дерманци/, през които минава трасето на АМ „Хемус" (етап 1) съгласно представения Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ и приложени регистри към него на имоти с трайно засегнати площи и имоти с ограничено ползване.
  2. Срокът на валидност на настоящото предварително съгласие е до края на мандата на настоящия общински съвет - до октомври 2019 год.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/