ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

33

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

Относно: Заявление за изменение на Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, с цел привеждане на уличната регулационна линия към улица с ОК 71; 72 на УПИ V, кв.26, в съответствие с имотната граница на ПИ 283.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение

1.Дава съгласие за изменение на регулационния и кадастрален план на с.Дерманци в обхват кв.26 и кв.25 и улицата между тях - с ОК, 71; 72, с цел предвидената улица от регулационната съставка да се измести по такъв начин, че да съвпадне с имотните граници на ПИ 283, ПИ 284 и ПИ 285 от кв. 26 и ПИ 276, ПИ 277, ПИ 278, ПИ 281 и ПИ 282 от кв. 25.

2. Възлага на Кмета на Община Луковит и ОЕСУТ при Община Луковит да следи за законосъобразността на провеждане на процедурата по изменението и по-конкретно раздел III на ЗУТ, касаещ изисквания при проектиране на пътища, улици и транспортни мрежи и съоръжения и Наредба 7 за ПНУОВТУЗ.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/