ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

32

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

Относно: Разрешение за облагородяване на терен – публична общинска собственост, находящ се в урбанизираната територия на с.Карлуково, община Луковит на кръстовище с осови точки ОК 268; 270 и 271

На основание чл.12, ал.4 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие за облагородяване на теренът на кръстовище с ОК 268, 270 и 271 от регулационния и кадастрален план на с. Карлуково и превръщането му в кът за отдих и почивка.
  2. Дава съгласие, присъгласие от страна на заявителя, да бъда сключен договор за наем със срок до 3 години, като теренът се ползва съгласно предназначението му.
  3. Възлага на кмета на Община Луковит да проучи фактическото състояние на терена и съобрази с теренните дадености, налични улици, техническа инфраструктура и подходи към частни имоти, преди отдаването му под наем или сключване на споразумение за облагородяването му.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/