ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

    РЕШЕНИЕ

29

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

                    на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1. Част- 2.011 дка. от имот №067124 в землището на с.Бежаново за имот с проектен №067174 със собственик насл. Веко Христов Вълков.

  1. Част- 3.000 дка. от имот №024036 в землището на с.Бежаново за имот с проектен №024078 със собственик насл. Веко Христов Вълков.
  2. Част- 10.070 дка. от имот №082007 в землището на с.Бежаново за имот с проектен №082011 със собственик насл. Веко Христов Вълков.
  3. Имот с проектен № 085036 с площ 1.400 дка в землището на с.Петревене със собственик наследникВитан Йотов Петков.

5.Част - 11.011 дка. от имот №068010 в землището на с.Беленци за имот с проектен № 068012 със собственик наследник Петко Павлов Петков.

6.Част - 13.554 дка. от имот № 122051 в землището на с.Беленци за имот с проектен № 122054 със собственик наследник Йото Вутов Нетев – Узуня.

7. Имот с проектен № 085044 с площ 1.500 дка в землището на с.Петревене със собственик наследник  Братан Станев Тодоров.

8.Част- 6.000 дка. от имот№ 44327.294.19 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 44327.294.31 със собственик наследник Кирил Начев Начев.

9. Част- 5.000 дка. от имот№ 074003 в землището на с.Петревене за имот с проектен № 074005 със собственик наследник Иван Гаврилов Витков .

10.Част- 4.000 дка. от имот№ 074003 в землището на с.Петревене за имот с проектен № 074006 със собственик наследник Иван Гаврилов Витков .

11.Имот с проектен № 067020 с площ 0.900 дка в землището на с.Петревене със собственик наследник  Стефан Христов Сенев.

12. Имот с проектен № 067021 с площ 2.000 дка в землището на с.Петревене със собственик наследник  Стефан Христов Сенев.

ІІ.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/