ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

25

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Създаване на  Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци Луковит“ и приемане правилник за дейността му

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Луковит, взе следното решение:

  1. Създава Общинско предприятие, второстепенен разпоредител с бюджет към Община Луковит с наименование „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - ЛУКОВИТ", считано от 01.01.2016 г.
  2. Предметът на дейност на Общинското предприятие е „Управление на Регионално депо за битови отпадъци", включващо предоставяне на услуги по третиране на отпадъци, управление, експлоатация, поддръжка, ремонт и подмяна на съоръженията, придобити по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит", реализиран по Оперативна програма „Околна среда" 2007- 2013 г., както и осъществяване на мониторинг, рекултивация и следексплоатационни грижи на съоръженията за третиране и обезвреждане на битови отпадъци.
  3. Определя седалище и адрес на управление: гр.Луковит,ул. Възраждане" № 73.
  4. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Луковит" към община Луковит, съгласно Приложение № 1;
  5. Предоставя за управление имущество и съоръжения, съгласно Приложение № 2;
  6. Утвърждава бюджет на Общинското предприятие, съгласно Проектобюджета на Община Луковит за 2016 г;
  7. Утвърждава численост на персонала на Общинското предприятие от 11 човека;
  8. Утвърждава структура на Общинското предприятие, съгласно Приложение № 3;
  9. Възлага на кмета на Община Луковит, след провеждане на конкурс, да сключи трудов договор с директора на Общинското предприятие.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/