ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 3/21.12. 2015 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

  РЕШЕНИЕ

23

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №3/21.12. 2015 г.

ОТНОСНО: Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на Община Луковит за периода 2016-2018 г. в частта за местните дейности, съгласно приложения №№8,  6-а, 6-б и 6-в.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

        Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/