ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г.

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№228

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за 2016 г. за  изпълнение на мандатната програма

на Кмета  на Община Луковит

 

На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.44 ал.5  от ЗМСМА, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Годишен отчет за 2016 г. за изпълнение на мандатната програма на Кмета на Община Луковит мандат 2015 – 2019 г.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

съгл.Решение №233/27.02.2017 Г.
д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/