ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г.

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№227

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.

 

ОТНОСНО: Съгласие за делба на УПИ І в кв.143 по Регулационни план на гр.Луковит, същият с отреждане „за жилищно строителство“, с цел от площта му да се обособят два отделни УПИ

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Дава съгласие единствения УПИ І в кв.143 по Регулационния план на гр.Луковит  да се раздели на два нови урегулирани имота, единият с площ от 1000 кв.м., а другият – останалите 331 кв.м., при запазване на действащата устройствена зона – Жм, като първият се запише на наследниците на Петър Лалов Йотов, а другия се актува като общинска собственост.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

съгл.Решение №233/27.02.2017 Г.
д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/