ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г.

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№225

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.

 

ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ГР.ЛУКОВИТ

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2, чл.42 от НРПУРОИ на ОбС и Решение №190/01.12.2017 г. на ОбС , Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема изготвена пазарна оценка  на имот  идентификатор 44327.502.9769 по КК на гр.Луковит в размер на  38 160,00 лв. Данъчна оценка на имота – 32 363,50 лв.

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –12  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

съгл.Решение №233/27.02.2017 Г.
д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/