ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г.

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№223

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.

 

ОТНОСНО:   ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ С.БЕЖАНОВО

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 и 41 от ЗОС, чл.36 ал.2 и чл.42 от НРПУРОИ на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Възлага на Кмета на Община Луковит да отпочне процедура по НРПУРОИ за продажба на Земеделска земя – нива с площ от 0,271 дка, кад.№149134 в местност „Пътища“ по плана на с.Бежаново чрез публично оповестен конкурс. Данъчна оценка на имота – 30,55 лв.

2.Приема изготвена пазарна оценка на имота в размер на  153,00 лв.

 

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

съгл.Решение №233/27.02.2017 Г.
д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/