ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г.

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№222

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит

 На основание чл.17, ал.1, чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на чл.196 ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование,  Общински съвет  Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит

 

Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Луковит

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

съгл.Решение №233/27.02.2017 Г.
д-р ДАНАИЛ ДИНКОВ

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/