ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 25/27.02.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ  ПРОТОКОЛ №25/27.02.2017 Г.

НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№221

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №25/27.02.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Луковит

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.79 във връзка с чл.76 ал.3 от АПК и чл.68 ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование,  Общински съвет  Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Луковит

 

Приложение: Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на деца в общинските детски градини на територията на община Луковит

 

 

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

съгл.Решение №233/27.02.2017 Г.
д-р ДАНАИЛ  ДИНКОВ

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/