ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№220

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Поставяне на паметни плочи на Васил Левски в гр.Луковит

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, чл. 62, ал.8 от ЗУТ, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит и във връзка с предложение с Вх. №02-315/19.01.2017 г. на Иванка Маринова Цолачева-Виткова - Председател на Инициативен комитет за проектиране и изграждане на паметник на Васил Левски в гр. Луковит и Председател на Общински комитет „Васил Левски"-Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1.Дава съгласие да бъде поставена паметна плоча в памет на оръжейника на Васил Левски -Витко Лалев Йончев, на фасадата на съществуваща сграда, реализирана в частен имот, представляващ УПИ X, кв. 67 по Регулационния план на гр. Луковит /ПИ с идентификатор 44327.502.2230 по Кадастралната карта на гр. Луковит/;

2.Дава съгласие да бъде поставена паметна плоча за съществувалия в миналото Бицовскт хан - мястото, където е пренощувал Васил Левски при конвоирането му за гр. София през 1873 г, на фасада на съществуваща сграда, реализирана в частен имот, представляващ УПИ VIII, кв. 125 по Регулационния план на гр. Луковит /ПИ с идентификатор 44327.502.2467 по Кадастралната карта на гр. Луковит/.

3.Възлага на Инициативния комитет :

-  Да изготви строителните книжа в съответствие със ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и декоратувно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит;

-   Да съгласува инвестиционните проекти с Министерството на културата, съгласно чл. 14 ЗКН и чл.62, ал.8 от ЗУТ;

-  Да внесе в Община Луковит строителните книжа във връзка с издаване на  Разрешение за поставяне за паметните плочи по реда на ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и декоратувно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 17; Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” –  ;   „ПРОТИВ” –  ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/