ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№219

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Даване съгласие по постъпила молба Вх. №02 -148/11.01.2017  г. от  Снежана Николова Харизанова до кмета на Община Луковит,  за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл.7, ал 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

 На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,   Общински съвет  Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

  1. I.Общинският съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на:

 1. Нурбек  Антонов  Кирилов – роден на 02.08.2008г,  от с.Дерманци,                         ул.“ Г.Раковски” №46

2. Назлъ  Антонова Кирилова - родена на 10.10.2011 г. от с.Дерманци,                        ул. “ Г.Раковски” №46

ІІ. В 15 дневен срок решението да се предостави на молителя, за представяне в НОИ гр. София.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/