ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№218

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Отпускане на еднократна парична помощ  

 На основание чл. 21, ал.1, т.23 от  ЗМСМА,   Общински съвет  Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

Отпуска еднократна парична помощ в размер на 1000,00 лв./хиляда/ на лицето Таня  Райкова Кръстева от с.Торос, ул."Ягода" № 14 заемаща длъжността - Главен специалист  отдел "РУТОС"  при Община Луковит.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/