ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№217

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Годишна програма за развитие на читалищната дейност

                      в Община Луковит за 2017 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища,   Общински съвет  Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност  в Община Луковит за 2017г. съгласно приложението.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 17

Гласували: „ЗА” –17  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/