ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№216

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Общински годишен план за младежта на Община Луковит за 2017 г. 

                      в изпълнение на Закона за младежта.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и  чл.16, ал.1 от Закона за младежта    Общински съвет  Луковит взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

Приема Годишен план за младежта на Община Луковит за 2017 г.  съгласно приложението.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/