ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№215

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на земеделска земя за възстановяване

                    на собственици

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА,  чл.45 ж  ал.1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с §27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ,  Общински съвет Луковит взе следното решение:

І. Предоставя за възстановяване на собствениците земеделска земя, както следва:

1 .Част - 4095 кв.м. от имот №360.83 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 360.107  собственост на насл. Христо Величков Хинов

2.Част- 12005 кв.м.  от имот № 329.82 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №329.542 собственост на насл. Никола Дончев Начев

З.Част-1913 кв.м.  от имот №329.19 в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 329.538 собственост на насл. Доко Николов Сърбина

4.Част-7318 кв.м.  от имот №379.78 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №379.119 собственост на насл. Давид Петров Марков

5.Част-1445 кв.м.  от имот №204.349, част-3848 дка от имот №204.348, част-1307дка от имот №204.345,в землището на гр.Луковит за имот с проектен № 204.611 собевенос на насл. Куна и Александър Маринови

6.Част - 3.000 кв.м.  от имот № 100.116 в землището на гр. Луковит за имот с проектен № 100.128 собственост на наел. Димитър Маринов Илиев

7. Част 7009 кв.м.  от имот № 331.398 в землището на гр. Луковит за имот е проектен № 331.409 собственост на насл. Борис Цветанов Надов

8.Част-2197 кв.м.  от имот №331.375 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №331.393 собственост на насл. Гето Иванов Вътев Гетов

9.Част-10500 кв.м.  от имот №369.46 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №369.62 собственост на насл. Васил и Гена Нинчеви Ненови

10.Част-3000 кв.м.  от имот №379.78 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №379.121 собственост на насл. Васил и Гена Нинчеви Ненови

11.Част-9700 кв.м.  от имот №331.1 в землището на гр.Луковит за имот с проектен №331.411 собственост на насл. Васил и Гена Нинчеви Ненови

  1. Част -3046 кв.м. от имот 360.83 в землището на гр. Луковит с проектен №360.109 собственост на насл. Давид Петров Марков
  2. Част -5467 кв.м.. от имот № 330.2 в землището на гр. Луковит с проектен №330.507 собственост на наел. Давид Петров Марков
  3. Част -7.00 дка. от имот № 088067 в землището на с. Бежаново с проектен №088089 собственост на насл. Пано Иванов Панев..

ІІ.Възлага на Кмета на Община Луковит да издаде заповед за отписване от актовите книги за общинска собственост на горецитираните имоти.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 15

Гласували: „ЗА” –13  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/