ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№212

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  Унифициране на преместваеми обекти на територията на община Луковит

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

  1. Одобрява визия за преместваемите обекти на територията на община Луковит, съгласно приложената визуализация като концепция и възлага на Главния архитект да изработи варианти на размерите им.
  2. Възлага на Главния архитект да изработи схема за разполагане на преместваемите обекти за територията на община Луковит, която да бъде утвърдена и която да отрази и съществуващите вече такива.
  3. Възлага на Кмета на община Луковит да предприеме действияпо уведомяване на собствениците на съществуващи преместваеми обекти на територията на общината в двугодишен срок да бъдат приведени в съответствие с одобрената визия от Общинския съвет.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/