ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№211

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

Относно: Определяне па пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Луковит за стопанската 2017-2018 г.

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и и чл. 37о от ЗСОЗ, Общински съвет Луковит  взе следното решение:

  1. Дава съгласие да се предоставят за общо и индивидуално ползване под наем пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  2. Определя списък с имотите, размера, местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване за 2017/2018 г. - приложение № 1, представляващ неразделна част от настоящото решение.
  3. Определя годишна наемна цена за ползване на пасища и ливади по землища, както следва:
     

Ливади

пасища

 
 

1

Луковит

Луковит

4.00

2.00

 

2

Луковит

Бежаново

4.00

2.00

 

3

Луковит

Беленци

4.00

2.00

 

4

Луковит

Дерманци

4.00

2.00

 

5

Луковит

Дъбен

4.00

2.00

 

6

Луковит

Карлуково

4.00

2.00

 

7

Луковит

Торос

4.00

2.00

 

8

Луковит

Петревене

4.00

2.00

 

9

Луковит

Пещерна

4.00

2.00

 

10

Луковит

Румянцево

4.00

2.00

 

11

Луковит

Тодоричене

4.00

2.00

 

12

Луковит

Ъглен

4.00

2.00

             

     4.Приема годишен план за паша за стопанската 2017/2018 година, който съдържа:
размера и местоположението на мерите и пасищата за индивидуално ползване на
територията на съответното землище, правила за ползването на мерите и пасищата на
територията на общината и задълженията на общината и на ползвателите за
поддържането на мерите и пасищата за стопанската 2017/2018 година.

  1. Пасищата, мерите и ливадите да се разпределят между собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАЕХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.
  2. Дава съгласие при подадени заявления от правоимащи животновъди, да бъде извършено разпределение от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, за индивидуално ползване на имотите от приложение № 1, съобразно броя и вида на регистрираните от тях пасищни животни. При разпределението да се отчита наличието На притежавани или ползвани на правно основание от заявителя пасища, мери и ливади.

7.    Дава съгласие въз основа на протоколите на комисията по чл. 37и, ал. 6 и 7 от ЗСПЗЗ и след заплащане на наемната цена кметът на общината да сключва договори за наем с минимален срок на действие 5 стопански години, считано от стопанската 2017/2018 г.

8.    Дава съгласие при наличие на останали свободни пасища след извършеното
разпределение, да бъдат проведени последователно търгове за предоставянето им под
наем първо само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ, а в последствие на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги
поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

9.0пределя начална тръжна цена на имотите, предмет на бъдещите търгове в размер по т.З.

  1. Договорите по т. 9, сключени през календарната 2017 г. със срок една стопанска година са валидни за 2017/2018 г.
  2. Упълномощава Кмета на община Луковит да извърши всички последващи от решението действия.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16;       Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/