ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№210

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО:  ОДОБРЯВАНЕ  НА  ПАЗАРНА ОЦЕНКА ОТ ОЦЕНИТЕЛ  НА ИМОТИ

На основание чл. 41 от ЗОС и във връзка с взето Решение 128/04.02.2005 год. на ОбС, Общински съвет Луковит взе следното решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС и чл.31 ал.1 от НРПУРОИ, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема изготвена пазарна оценка за поземлен имот идентификатор 44327.502.783 с площ от 269 кв.м.по КККР на гр.Луковит в размер на 2420,00 лв. Данъчната оценка на имота е 2072,00 лв.

Общ брой общински съветници: 17

Присъствали: 16

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

https://www.livechatalternative.com/