ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№206

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г. НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

На основание чл. 21, ал.1 т.6 и чл.52, ал.1, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, ПМС №374/22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит, Общински съвет Луковит взе следното решение:

1. Приема бюджета на Община Луковит за 2017 г. както следва:

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 8 035 278 лв.

в т.ч.:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 7 460 037 лв.

1.1.1.1. Преходен остатък от 2016 г. 575 241 лв.

/разпределен съгласно Приложение №2/

1.1.2. Приходи за местни дейности

в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи

1.1.2.2. Неданъчни приходи 1 761

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 1 311 700лв.
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия 1 240 300 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 71 400 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи

за местни дейности 420 900 лв.

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджета

и средствата от Европейския съюз 277 318 лв.

1.1.2.6. Финансиране - 481 000 лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2016 г. 467 328 лв.

/разпределен съгласно Приложение №2/

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ В РАЗМЕР НА 12 489 124 лв.

/Разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение №3 /

в т. ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности 8 035 278 лв.
1.2.1.1 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 0 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи

и от изравнителна субсидия 297 000 лв.

1.2.3. За местни дейности 4156 846 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лева.

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г. в размер на 817 755 лв., по обекти видове разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 420 900 лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани от приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение 5.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

3.1.Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация", съгласно Приложение №6

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 г., съгласно Приложение №6.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1.Културен календар 40 000 лв.

4.2.Членски внос 12 000 лв.

4.3.Спортен календар 15 000 лв.

4.4.Субсидии за:

4.4.1. Спортни клубове 115 000 лв.

4.4.2. Клубове на пенсионера и инвалида 20 000 лв.

4.5.Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет 10 000 лв.

4.6.Упълномощава кмета на общината да договори условията по предоставянето и отчитането на средствата по т.4.1, 4.5.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално-битови разходи на персонала в размер на З наето от средствата за
работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в
размер на 11 860 лв.

6. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата от общинска администрация Луковит, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложеше № 7.

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатния персонал на Общинското предприятие, съгласно Приложение № 8.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018- 2020 г.

9. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет на Община Луковит, съгласно Приложение № 10

10. Определя максималния размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. - 0 лв.

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2017 г. - 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции

към края на 2017г. - 0 лв.

10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2017 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №11.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 721 712 лв.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година в размер на 2 405 708 лв.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 397 358 лв.

14. Преотстъпва 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по Закона за общинската собственост за изпълнение на дейности от местно значение.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираната от държавата дейност и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности — между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечие и да утвърди разпределението.

16.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни,
национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е
част от общинския бюджет.

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят и представят в срок до 15.02.2017 г. конкретни мерки за изпълнение
на приетия от Общинския съвет бюджет.

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/