ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 24/30.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№205

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №24/30.01.2017 г.

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ

С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 Г.-31.12.2017 Г.

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет гр.Луковит  взе следното решение:

  1. Приема програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г.
  2. Възлага на кмета на Община Луковит прилагането и контрола по изпълнението на програмата.

ПРИЛОЖЕНИЕ : Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за периода  01.01.2017 г.-31.12.2017 г.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/