ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 23/23.01.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№204

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №23/23.01.2017 г.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №203 /22.12.2016 година, върнато от Областен управител за ново разглеждане съгласно Заповед № РД-07-2 от 06.01.2017 год.

 

На основание чл.45 ал.9 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-07-2 от 06.01.2017 година на Областен управител – Ловеч, Общински съвет Луковит изменя Решение №203/22.12.2016 г., както следва:

На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от ЗМСМА. чл. 8. ал. 4 във вр. чл. 24а, ал. 5 и 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит дава съгласие да се отдаде под аренда земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящoто решение на имоти с кад.номера, както следва:

-  026002, с площ от 13,771 дка, находящ се в местността „Букоров дол“,

-  026001, с площ от 5,345 дка, находящ се в местността „Букоров дол“,

-  025007, с площ от 2,978 дка, находящ се в местността „Росневски чуки“,

-  015139, с площ от 1,537 дка, находящ се в местността „Букоров дол“,

-  015131, с площ от 3,323 дка, находящ се в местността „Букоров дол“, в землището на с.Бежаново, съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 25 години.

1.Определянето на арендатор да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

1.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица;

 -да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

-нямат задължения към община Луковит;

-не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

2.Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

2.1. Приема начална конкурсна цена за годишно арендно плащане в размер на 20.00 лв/дка.

2.2. Годишните арендни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на договора:

2.3. Земеделските земи да се ползват по предназначение за целия срок на договора;

2.4.  Срок на договора – съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-дълъг от  25 години.;

2.5    Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на арендата по вид и стойност разбити на календарни години.

3.      Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на

участниците в публично оповестения конкурс:

Размер на арендното плащане с относителна тежест - до 50 точки;

Инвестиционен проект - до 40 точки;

Срок за реализация на инвестиционното предложение – до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

4. Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под аренда имоти от лицата, избрани за арендатори, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

5. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за аренда.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 1 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/