ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№203

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост — земеделски земи посредством публично оповестен конкурс

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. чл. 8, ал. 1,  ал.4 и 14 от ЗОС, чл. 79 и чл. 91 от НРПУРОИ, ОбС-Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие да се отдаде под наем земеделска земя от общински поземлен фонд: съгласно приложени скици към настоящото решение на имоти с кад.номера, както следва:

-    026002, с площ от 13,771 дка, находящ се в местността „Букоров дол",

-    026001, с площ от 5,345 дка, находящ се в местността „Букоров дол",

-    025007, с площ от 2,978 дка, находящ се в местността „Росневски чуки",

-    015139, с площ от 1,537 дка, находящ се в местността „Букоров дол",

-  015131, с площ от 3,323 дка, находящ се в местността „Букоров дол",

в землището на с.Бежаново, съгласно условията на НРПУРОИ за срок до 25 години.

2.Определянето на наемател да се извърши чрез провеждане на публично оповестен конкурс при следните условия:

2.1 До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните условия:

-да са физически или юридически лица;

-да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;

- да нямат задължения към община Луковит;

- да не са неизправна страна по договор, сключен с община Луковит;

3.    Конкурсът да се проведе при следните задължителни условия:

3.1. Приема начална конкурсна цена за наемно плащане в размер на 200.00 лв. годишно.

3.2. Годишните наемни вноски за всяка следваща стопанска година се дължи не по-късно от петия работен ден, след започване на съответната стопанска година, а за първата година или за оставащите месеци от стопанската година -при подписване на Договора:

3.3. Земеделските земи да се ползват по предназначение за целия срок на договора;

3.4.    Срок на договора — съобразно предложението на участниците в процедурата, като предложения срок на договора не може да бъде по-дълъг от 25 години;

3.5   Конкурсът да се проведе при следните допълнителни условия:

- Представяне на инвестиционен план за развитието на обекта на наем по вид и стойност разбити на календарни години.

4.    Определя следните критерии за оценяване на постъпилите предложения на
участниците в публично оповестения конкурс:

- Размер на наемно плащане с относителна тежест - до 50 точки;

- Инвестиционен проект - до 40 точки;

- Срок за реализация на инвестиционното предложение - до 10 точки.

Общ сбор 100 точки

5.    Дава съгласие за изграждане на обекти по чл.147 ал.1 от ЗУТ в отдадените под наем имоти от лицата, избрани за наематели, в случай, че инвестиционното им предложение предвижда изграждането на такива.

6. Възлага на Кмета на община Луковит да проведе конкурса по реда на глава девета от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Луковит, като изготви и одобри необходимата за това конкурсна документация, да назначи комисия по провеждане на конкурса, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и да сключи договор за наем.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/