ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№202

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изграждане в полза на Община Луковит на нов гробищен парк в  с.Дерманци

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  ОбС-Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие  на  ЮЛНЦ Сдружение „Трета възраст“, ЕИК 177106914, представлявано от Радка Николова да  изгради в полза на Община Луковит нов гробищен парк в имот кад.№000052, местност „Динището“ с.Дерманци, УПИ – І 007, кв.20 по плана на с.Дерманци, параклис към същия парк, портал, ограда, централна алея от портала и странични алеи към същата, както и да реновира съществуващия гробищен парк в  УПИ – І 007, кв.20 по плана на с.Дерманци с изграждане на вътрешни алеи, портал и ограда, унищожаване на съществуваща растителност и ново озеленяване на междугробищните пространства, изграждане на видеоконтрол на двата гробищни парка.
  2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия в изпълнение на т.1.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/