ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№201

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Изменение на Решение №183/28.10.2016 г. на ОбС Луковит

На основание чл. 21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.1 от ЗОС и чл.47 ал.5 от Наредба за условията и реда за възлагагане изпълнението на дейности в горските територии- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни   горски продукти, ОбС Луковит взе следното решение:

Изменение на Решение №183/28.10.2016 г. на ОбС Луковит в част т.8, както следва:

  1. Отменя т.8 от настоящето решение със следния текст „При сключване на договор изпълнителят да внася първа вноска, не по-малка от 30% от стойността на договора“.
  2. Приема т.8 със следниа текст „При сключване на договор изпълнителят да внася първа вноска, не по-малка от 20% от стойността на договора“.

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/