ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№200

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за изменение на  Подробен устройствен план – План за регулация в обхват кв.25 и кв.26 и улицата между тях по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129 от ЗУТ,  ОбС Луковит взе следното решение:

Одобрява проект за изменение на  Подробния устройствен план – План за регулация, с който се изменя трасето улица с ок 71;72  по кафевите линии и по начин, с който  да съвпадне с кадастралните граници на ПИ 283, ПИ 284 и ПИ 285 от  кв.26 и ПИ 276, ПИ 277, ПИ 278, ПИ 280, ПИ 281 и ПИ 282  от  кв.25 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци.

 

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/