ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№199

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация в обхват кв.21 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци с отреждане „за озеленяване“, с цел от площта му да се обособят отделни урегулирани поземлени имоти в съответствие с изискванията на чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ и кадастралните граници на поземлените имоти с кад.№ 37 и 38

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.4, чл.134, ал.2, т.1 и чл.208 от ЗУТ,  ОбС-Луковит взе следното решение:

  1. Дава съгласие  да се смени отреждането на кв.21 по Регулационния и кадастрален план на с.Дерманци, като от площта му се обособят отделни урегулирани поземлени имоти, както следва:

-    УПИ ІІ и УПИ ІІІ, с граници съвпадащи с кадастралните граници на поземлени имоти с номера 37 и 38, с отреждане за „жилищно застрояване“ в съответствие с чл.19 ал.1 т.4 от ЗУТ

-    УПИ І, с контур и площ, представляващи останалата част от кв.21, като новообразувания урегулиран поземлен имот се отреди „за обществено обслужване – Спортна площадка“ и се актува като частна общинска собственост“.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/