ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№198

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред безопасността на движението и чистотата на територията на Община Луковит,

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред     безопасността на движението и чистотата  на територията на Община Луковит, както следва:

§. 1. В чл. 1 9 се правят следните изменения:

1 . Ал. (18) се изменя по следния начин :

„(18) (изм. с решение №............. г., Протокол №...........) Забранява се движението на ППС с животинска тяга по общинските пътища, по уличната мрежа и площади на територията на град Луковит, извън определените за целта общински пътища със заповед на кмета."

§ 2. В чл. 44в се правят следните изменения:

1. ал. (4) се изменя по следния начин :

„(4) (изм. с Решение №.............. г., Протокол №...........) За извършване на регистрация

на собственика се издава талон по образец и регистрационна табела."

§ 3. В чл. 44в се правят следните изменения:

1. ал. (6) се изменя по следния начин '

„(6) (изм. с Решение №................. г., Протокол.........) За регистрацията на пътно превозно средство с животинска тяга и за промените по нея се събира такса по Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги."

§ 4. В чл. 44в се правят следните изменения:

1. Текста в ал. (7) се заменя с нов текст:

„(7) (изм. с Решение №.............. г., Протокол №.........) Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат до движение по пътищата, определени със заповедта по чл.19, ал.18, след като бъдат регистрирани и отговарят на следните технически изисквания:

  1. Да представят документ за чипиране на еднокопитно животно;
  2. Да имат отпред върху амуницията на всяко впрегатно и на ока, а при единичен впряг - на всяка от стръките или в горните ъгли на предния капак, по един бял или жълт кръгъл светлоотразител с диаметър над 50 мм;
  3. Отзад:

3.1. два червени светлоотразители, разположени симетрично на надлъжната ос;

3.2. при движение през нощта и при намалена видимост, отзад вляво - светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.

  1. На всеки от страничните капаци - по три бели или жълти квадратни или ромбовидни светлоотразители със страни над 30 мм, разположени симетрично по дължината.
  2. Да имат престилки за животинските отпадъци."

§5. Създава се нов:

„Чл.  44г,  ал.1   (нов,   с Решение №................ ,Протокол № .......) Забранява се движението на нерегистрирани пътни превозни средства с животинска тяга по улиците на населените места в Община Луковит и по общинската и републиканска пътна мрежа на общината.

ал.2. Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа."

§6 Създава се нов:

„чл.51а (1) (нов, с Решение №............... Протокол №.........) Наказва се с глоба от 10 лв. водачът, който не носи със себе си свидетелството за регистрация на превозното средство теглено с животинска тяга.

(2) При повторно нарушение на чл. 51а, ал.1, глобата е до 50 лв."

§7 Създава се нов:

„Чл.51 б (1) (нов, с Решение №............ , Протокол...... №) Наказва се с глоба от 30 лв. водачът на пътното превозно средство теглено с животинска тяга, което не отговаря на техническите изисквания съгласно чл.44в, ал.7 от тази Наредба.

(2) При повторно нарушаване на чл.51б, ал.1 глобата е до 100 лв."

§8 Създава се нов:

„Чл.51в (1) (нов, с Решение №............... Протокол №...........) Наказва се с глоба от 100 лв. водач на пътно превозно средство теглено с животинска тяга, което не е регистрирано.

(2) При повторно нарушение на чл.51 в, ал.1, глобата е до 200 лв."

§9 Създава се нов

„Чл.51 г (1) (нов, с Решение №............ ,Протокол №...........) Наказва се с глоба от 50 лв водач на пътно превозно средство теглено от животинска тягаг който управлява превозно средство по забранените улици за движение на животните, сигнализирани с необходимите пътни знаци.

(2) При повторно нарушение на чл.51 г, ал.1, глобата е до 100 лв."

§10 Създава се нов:

„Чл.51д (1) (нов, с Решение №.............. , Протокол №...........) Наказва се с глоба до 150 лв. водач, който използва регистрационен номер, издаден на друго ППС."

§11 Създава се нов:

„Чл.51 ж (1) (нов, с Решение №................. , Протокол №...........) ППС теглено с  животинска тяга, което не е регистрирано и/или не отговаря на техническите изисквания съгласно чл. 44в, ал.7 от тази Наредба се задържа временно от органите по чл. 49 заедно с впрегатното животно.

(2) животните или ППС теглено от животинска тяга се
освобождават след като:

  1. собственикът заплати наложената по настоящата наредба санкция,
  2. собственикът заплати таксата за регистрация на ППС с животинска тяга.

(3)        След влизане в сила на наказателното постановление, съгласно
чл.64 от ЗАНН, собственикът на задържаното по чл.51ж животно
и/или ППС с животинска тяга е длъжен да предприеме
законосъобразни действия по освобождаването му в срок до 14
дни, считано от датата на влизане на НП в сила.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –15  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/