ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№197

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, Общински  съвет Луковит взе следното решение:

1.Приема изменение и допнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Луковит както следва:

§ 1. В чл. 20 се правят следните изменения:

1. В ал. (2) се след думата „съвет" се заличават запетаята и текста след нея „ако това е предвидено със закон".

§ 2. В чл. 31 се правят следните изменения:

1. Заменя се текста „30 ноември на предходната година" с „ до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година"" :

„чл. 31 (изм. с Решение №.......... г., Протокол №.......) Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет "

§ 3. В Раздел V „Съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и на общинския бюджет" се създава нов:

„Чл. 32а {нов, с Решение №...... Протокол №........) Кметът на Община Луковит изпраща проекта на бюджет на общината са съгласуване от министъра на финансите, ако общината е в процедура по финансово оздравяване."

§ 4. В точка 1 към ал.3 на чл.34 се заменя числото „5" със „15"'

„1 (изм. с Решение №.......... ......, Протокол №.....) максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задълженията за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;"

§ 5. В точка 2 към ал. 3 на чл.34 се заменя числото „30" с „50"

2.   (изм.   с решение №.............. .,  Протокол ......) Максималния  размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат    да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

§ 6. В Раздел VI „Приемане на бюджетната на общината" се създава  нов;

„Чл. 36а (нов, с Решение №........... Протокол №.......) При разглеждането от Общинския съвет на бюджета на община в процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината."

7 §. Създава се нов чл. 48а:

„Чл. 48а (1) (нов, с Решение №......        Протокол №........) Ежегодно, до края на месец

февруари, директорът на дирекция „Местни данъци, такси и бюджет", въз основа на данни, получени от ръководената от него Дирекция, изготвя и представя на кмета доклад с проект за извършена оценка за наличие или липса на условията, предвидени в чл.130 а, ал.1 от Закона за публичните финанси.

(2) В случаите, когато се установи, че Общината се намира във финансово затруднение по смисъла на чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, се прилагат разпоредбите на Глава осма „а" от Закона за публичните финанси.

§ 8. В чл. 49 се правят следните изменения:

„чл. 49 (1) (изм. с решение № г., Протокол №.....) Кметът на'Община Луковит изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад и до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от Общински съвет Луковит."

§ 9. В чл. 52. ал. 1 думите „31 декември" се заменят с „30 септември"

§ 10. В чт.8 към Приложение №1 думите „30" се заменят с .,50"

§ 11. В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф: 2 ,.§ 3 Наредбата е изменена и допълнена с Решение № ..........  от  2016 г., взето с Протокол № ............ Изменението и допълнението влизат в сила от 01.01.2017 г."

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16  ;   „ПРОТИВ” – 0 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/