ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№196

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №22/22.12.2016 г.

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Луковит

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.79 от АПК, Общински съвет Луковиот взе следното решение:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на Община Луковит, както следва:

§ 1. В чл. 2 се създава нова т.8 със следното съдържание:

„8. (нова - Решение № ................................. , Протокол № .............. от ........... )

Данък върху таксиметров превоз на пътници "

§ 2. Текстът на чл.11, ал.1 придобива следното съдържание:

Чл. 11. (1) (изм. с Решение №............, Протокол N.........от .............. г.) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим."

§ 3. Създава се нов раздел „Раздел седми", наименован „Данък върху таксиметров превоз на пътници" с разпоредби от чл. 57 до чл. 63 със следното съдържание'.

Раздел VII

(нов - Решение №..................... , Протокол №............. от..................... г.)

„Данък върху таксиметров превоз на пътници"

Чл. 57. (1) (нов - Решение №...................... , Протокол №............. от....................

г.) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на общината по Закона за автомобилните превози".

Чл. 58. (1) (нов - Решение № ./.......... Протокол №.......... от................

г.) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал.1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври на предходната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година."

Чл. 59. (1) (нов - Решение №. , Протокол №......... от................

г.) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината.

(2) В декларацията по ал.1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община."

Чл. 60. (нов - Решение №. , Протокол №......... от................ г.)

„Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на общината. "

Чл. 61. (1) (нов - Решение №. , Протокол №......... от........... г.)

„Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

където ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година, ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 58, ал.1, БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 65. (нов ~ Решение №.. , Протокол №......... от............... г.)

Данъкът по чл. 58 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози."

Чл. 66. (нов - Решение №. , Протокол №......... от................ г.)

Възстановяване на надвнесен данък по чл.61, ал.2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 4. Създава се нов § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата както следва:

§ 22. {нов, решение №—,, Протокол N .................... от .................... г. )

Наредбата е изменена и допълнена с Решение № .......... от .............. 2016 г., взето с Протокол .............. Изменението и допълнението да?бъде публикувано в местен ежедневник и влиза в сила от 1 януари 2017 г./."

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –16 ; „ПРОТИВ” – 0 ; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/