ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ НОМЕР 22/22.12.2016 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛУКOВИT


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ

№194

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  №22/22.12.2016 г.

 

ОТНОСНО:Актуализация на Бюджета на Община Луковит  към 01.12.2016 г.

На основание чл.21 ал.1 т.6  и т.23 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Луковит взе следното решение:

Приема актуализация на  бюджета на Община Луковит към 01.12.2016г., като

  1. Променя разходната част на общинския бюджет както следва:

Местна дейност

Луковит

Функция “Общи държавни служби“

Дейност 603 ”Водоснабдяване и канализация”

10-20 Разходи за външни услуги

-55 235

ЦДГ „Славейче“ с. Дерманци

Дейност 311 „Целодневни детски градини и

обединени детски заведения“

10-20 Външни услуги

20 000

Функция “Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни”

10-20 Разходи за външни услуги

1 000

  1. Дофинансира държавни дейности с общински приходи:

Дофинансиране на държавните дейности на детските градини за сметка на икономията от местни приходи

-      ДГ „Слънце“ - 26 000 лв.

-      ДГ „Звънче“ - 25 000 лв.

-      ДГ „Червената шапчица“ -  5 000 лв.

-      ДГ „Славейче“ – 35 000 лв.

-      ДГ „Зорница“ – 18 000 лв.

  1. Приема актуализиран план на инвестиционната програма съгласно Приложение № 1
    1. Променя бюджета на Община Луковит както следва:

По прихода:

-      § 13-01 Данък върху недвижими имоти + 2155 лв.

-      § 13-03 Данък върху превозни средства + 1311 лв.

-      § 27-07 Такса битови отпадъци  -  407 300 лв.

-      §36-19 Други неданъчни приходи +407 300

         По разхода:

Функция „Общи държавни дейности“

Дейност „Общинска администрация“

-      § 19-81 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции + 3 466 лв.

Общ брой общински съветници: 17;

Гласували: „ЗА” –14  ;   „ПРОТИВ” – 2 ;    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/КАЛИН ВАСИЛЕВ/

Направил преписа:
/инж.Б.Георгиева/

https://www.livechatalternative.com/